Deze Algemene Voorwaarden (versie 1 juli 2018) van Betan Clinics zijn van toepassing op alle genoemde uitingen, producten, diensten en materialen uitgevoerd door en/of in bezit van Betan Clinics. Indien er binnen Betan Clinics een specifieke overeenkomst van kracht is (zoals een behandelovereenkomst met een klant), dan worden de Algemene Voorwaarden geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Artikel 1 – Gehanteerde definities

Uitingen: elke communicatie vanuit Betan Clinics ongeacht de vorm en het gebruikte medium (zoals website of social media), schriftelijke en mondelinge informatie, foto’s, drukwerk, en andere gelijksoortige vermeldingen.

Producten: de door Betan Clinics gebruikte en geleverde producten.
Diensten: informatie, presentaties, curcussen, verkoop en promotie van producten, behandelingen en behandelmethoden.
Materialen: reclame- en promotiematerialen, video-opnamen, fotomateriaal etc.
Zorgverlener: de persoon die werkzaam is bij Betan Clinics en die in de uitoefening van een geneeskundig beroep een behandelovereenkomst sluit met een wederpartij.

Wederpartij: bezoekers kliniek, klanten, medewerkers, leveranciers, exposanten, cursisten, contacten op social media.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid producten, diensten en uitingen

2.1 Volledige tevredenheid voor de geleverde producten, diensten en uitingen kan niet gegarandeerd worden, ondanks dat Betan Clinics tracht om de geleverde producten, diensten en uitingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid juist en volledig aan te bieden.

2.2 Betan Clinics op geen enkele manier aansprakelijk voor directe danwel indirecte schade verband houdend met of als gevolg van de door Betan Clinics geleverde producten en diensten of verstrekte informatie, tenzij anders door de wet bepaald.

2.3 Verwijzingen door Betan Clinics naar andere, externe bronnen, zoals websites, apps of bedrijven zijn enkel ter informatie van betreffende lezer of bezoeker. Betan Clinics kan derhalve niet instaan voor de aangeboden inhoud en het functioneren van externe websites, apps of bedrijven, evenals voor de kwaliteit en veiligheid van diensten en/of producten die door de website, de app of het bedrijf worden aangeboden.

2.4 Elke vorm van aansprakelijkheid aangaande websites, apps of bedrijven die geen eigendom zijn van Betan Clinics, wordt afgewezen.

Artikel 3 – Levering van producten en diensten

3.1 Bij Betan Clinics wordt getracht om de benoemde uitingen, producten, diensten en materialen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren en te leveren zonder onnodige vertraging.

3.2 Mochten er fouten, gebreken of onvolledigheden bestaan in de door Betan Clinics geleverde producten en/of diensten, dan zullen deze zo spoedig en volledig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

3.3 Voor de geleverde producten en diensten geldt een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Artikel 4 – Gehanteerde prijzen en betalingen

4.1 Op de website staan de prijzen voor diensten en producten vermeld. Indien de prijs voor een dienst of product niet vermeld staat op de website, kan de wederpartij deze prijs bij de zorgverlener van Betan Clinics opvragen en een schriftelijke offerte ontvangen.

4.2 De wederpartij is verplicht om gepubliceerde bedragen op de website of in de offerte aan Betan Clinics te betalen, zodra de wederpartij overgaat tot aankoop van de dienst of het product.

4.3 Indien van toepassing dienen eventuele kortingen op diensten of producten schriftelijk danwel digitaal door Betan Clinics voorafgaand aan de aankoop van de dienst of het product te worden vastgesteld. Indien dit niet is gebeurd, dan wordt er vanuit gegaan dat de wederpartij op de hoogte is van en akkoord gaat met de gepubliceerde prijzen en de wederpartij verplicht is om het volledige bedrag binnen de gestelde termijn te betalen.

4.4 Betalingen van diensten vinden plaats op de dag van de behandeling of levering. Alleen met toestemming van de betreffende zorgverlener kan er in uitzonderlijke gevallen betaald worden op factuur na de behandeling of levering. In dit geval, dient de wederpartij uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur het gestelde bedrag over te maken naar het vermelde rekeningnummer van Betan Clinics onder vermelding van het factuurnummer.

4.5 Betan Clinics heeft het recht om voor bepaalde diensten een gedeeltelijke danwel volledige betaling vóór levering van de dienst te vragen. Indien een dergelijke vooruitbetaling door de wederpartij niet plaatsvindt, heeft Betan Clinics het recht om de betreffende dienst niet te verlenen.

Artikel 5 – Beëindiging van een overeenkomst

5.1 Indien de wederpartij de verplichtingen tegenover Betan Clinics niet danwel niet tijdig of volledig nakomt, de wederpartij verkeert in staat van surseance van betaling of faillissement, dit heeft aangevraagd, of indien er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Betan Clinics het recht de betreffende overeenkomst, niet zijnde een geneeskundige behandelovereenkomst zoals bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Artikel 6 – Gebruik en opslag van persoonlijke gegevens

6.1 De wederpartij gaat met schriftelijke toestemming akkoord met eventuele opslag van verstrekte persoonlijke gegevens in een beveiligd, elektronisch bestand, zoals het patiëntendossier of het mailingsbestand van Betan Clinics.

6.2 De opgeslagen gegevens (met uitzondering van medische gegevens, tenzij schriftelijke toestemming is afgegeven) kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals administratieve doeleinden, statistieken etc. Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens geeft de wederpartij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik.

6.3 Het gebruik van persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden vereist een afzonderlijke, schriftelijke toestemming van de wederpartij. Voor deze digitale gegevens is Betan Clinics verantwoordelijk.

6.4 Zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is, heeft de rechthebbende (de wederpartij) het recht om de betreffende persoonsgegevens en bestanden op te vragen. Hiervoor dient de wederpartij schriftelijk en met ondertekening en kopie van legitimatie een aanvraag in te dienen bij een van de teamleden van Betan Clinics.

6.5 Een aanvraag voor verstrekking van persoonlijke gegevens dient ingediend te worden per email aan info@betanclinics.nl of telefonisch (050 211 3876).

Artikel 7 – Legitimatie ten behoeve van een overeenkomst

7.1 De wederpartij is te allen tijde verplicht om zich te legitimeren naar de zorgverlener(s) van Betan Clinics. Dit houdt in dat naam, geboortedatum en BSN-nummer altijd worden gevraagd en opgeslagen, anders vindt er geen overeenkomst plaats.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Niets van de producten, materialen, diensten of uitingen van Betan Clinics mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Betan Clinics worden gekopieerd of vermenigvuldigd, hetzij analoog hetzij digitaal. Een dergelijke schriftelijke toestemming kan alleen worden verleend door teamleden van Betan Clinics en dient te worden aangevraagd via info@betanclinics.nl.

8.2 Het is niet toegestaan om inhoud van de website of andere uitingen te wijzigen. Op de door Betan Clinics geleverde informatie in alle uitingen is auteursrecht van toepassing, ongeacht van Betan Clinics of van toeleveranciers van Betan Clinics. Het is derhalve niet toegestaan dergelijk materiaal te vermenigvuldigen of te kopiëren.

8.3 Indien de wederpartij welke vorm van informatie dan ook verstrekt via eigen uitingen, dan wordt er algemeen aangenomen dat er geen auteursrecht op de informatie rust, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven is. Het staat Betan Clinics vrij om dergelijke informatie te gebruiken, indien het auteursrecht niet uitdrukkelijk schriftelijk staat aangegeven.

Artikel 9 – Rechten bij overmacht

9.1 Overmacht wordt gedefinieerd als iedere omstandigheid buiten de macht van Betan Clinics, zoals overstroming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, staking of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Betan Clinics enz.

9.2 Indien het niet mogelijk is om bepaalde diensten, producten of materialen te leveren in verband met overmacht, dan is Betan Clinics genoodzaakt om de levering op te schorten en indien mogelijk alsnog te leveren, zodra de situatie van overmacht beëindigd is. In het geval dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen.

9.3 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan niet-levering op grond van overmacht. Betan Clinics is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1 Indien de wederpartij niet tevreden is of een andere verwachting had over de geleverde dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Betan Clinics te melden.

10.2 Betan Clinics zal met elke mogelijkheid, voor zover dit redelijkerwijze haalbaar is, naar een gepaste oplossing zoeken. Mocht het niet mogelijk zijn om ondanks de aangeboden oplossing de wederpartij in onderling overleg alsnog tevreden te stellen, dan kan de wederpartij een klachtenprocedure in gang stellen.

10.3 Voor het indienen van een klacht wordt de wederpartij verzocht om dit per e-mail (info@betanclinics.nl) of telefonisch (050 211 3876) kenbaar te maken.

Artikel 11 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

11.1 Het staat Betan Clinics te allen tijde vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging vervallen eerdere versies van de Algemene Voorwaarden zoals deze voorheen van kracht waren.

11.2 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden volgens wettelijke bepalingen niet uitvoerbaar is, dan blijven overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig en volledig mogelijk gewijzigd worden, zodanig dat deze conform de wet rechtsgeldig is.

11.3 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen aangaande de bepalingen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Versie 1 juli 2018